dialog magnus johansson christian schickart ikea goldman zukunft finanzvorständin finanzierun anna andersson betriebsrat