christian schickart ikea dialog finanzvorständin magnus johansson zukunft finanzierun anna andersson betriebsrat goldman